MetroStyleDeveloper#01で話してきました。

もう、先週の話ですがMetroStyleDeveloper #01で話してきました。